logo

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด
“เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

 1. ผลิตสื่อวิดีโอ
 2. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 2. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป
 4. สมัครส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จำกัดสมาชิกในทีม)

กติกาการสมัคร

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเรียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละ สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์ประจำสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรอง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมอาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 2. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital Family ต้องมีความยาวไตเติลหัวและเครดิตปิดท้ายไม่เกิน ๓ นาที
 3. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดท้าย
 4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิก)
 5. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum TH Sarabun New เป็นต้น
 6. คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 7. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 8. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดการกิจกรรม
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/DigiFamAwards

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama