logo

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครร่วมกิจกรรมเป็นทีม ๆ ละ 3 – 5 คน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยส่งคลิปวิดีโอได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
  • การบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมอยู่ด้วย
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  • ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี 4.2.4ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ HD(1280×720) เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มีนาคม 2562
 • กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง
 • เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำคลิปวิดีโอ และส่งผลงานภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นที่ชนะเลิศจำนวน 3 คลิป ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์www.prd.go.th

รางวัลการปะกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1604, 1607
 • หมายเลขโทรสาร 0 2270 1443, 0 2618 2356
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan