logo

แนะนำการจัดทำ Portfolio และ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณ

ผศ.ณัฐนันท์ แนวมาลี
หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)

คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ
อาจารย์ประจำภาควิชาสาขา
การออกแบบนิเทศศิลป์
(Visual Communication Design)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่งพัฒนะ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ผู้ประสานงานวิทยากร

มาให้คำแนะนำการจัดทำ Portfolio และ
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 อาคาร 2

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama