logo

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” 

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย
 3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2  คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 2. ระดับอุดมศึกษา – กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทางช่องทางดังนี้
  • เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียนฯ : www.asean-thailand.org
  • เฟสบุ๊คของสมาคมอาเซียนฯ : ASEAN Association-Thailand
  • เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th/asean

รางวัลการประกวด

 • ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทระดับอุดมศึกษา
  •  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตรนอกจากนั้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ

 ติดต่อสอบถาม

 • โทร 085-332-0396 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ [email protected]
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort