logo

พิธีมิสซาโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 2019

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
คณะบราเดอร์ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกราบอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort