logo

พิธีมิสซาโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 2019

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
คณะบราเดอร์ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกราบอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama