logo

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
 2. บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
 4. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. บุคคลทั่วไป

ลักษณะผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยกำหนดความยาวดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 1 – 2 หน้า,
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ปวช.) จานวน 2 – 3 หน้า
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุคคลทั่วไป จานวน 3 – 4 หน้า

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2562
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ www.chulabook.com
 • จัดพิธีมอบรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 2. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 3. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 4. ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 5. ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-9893–5
 • Call Center 0-2255-4433
 • email : [email protected]
 • Facebook : www.facebook.com/cubook
Comments are closed.
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort