logo

การจัดการกับอารมภ์และความเครียด.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา มิสสุรางค์ ศรีสุทธินันทน์ ได้เชิญวิทยากร ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์
อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ศิษย์เก่า ASC รุ่น 88 มาเป็นวิทยากรให้วามรู้แก่นักเรียน ชั้น ม.2 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถเผชิญปัญหาและความเป็นจริงของชีวิต รู้จักปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมภ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama