logo

Daily Archives: November 3, 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด ทะเบียนประวัตินักเรียน 64 กรอกและนำมาในวันมอบตัว >>>>Download<<<<< ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.    และเวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว   ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)           2.1 สำเนาใบสูติบัตร           2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง           2.4 […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu