logo

Daily Archives: February 12, 2020

มาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ASA Experimental Design Competition 20” หัวข้อ “THE EVERYDAY HERITAGE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 285,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป : เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ประเภทนักเรียน : เปิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าหรือต่ำกว่า เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ บริบท งานประกวดต้องนําเสนอมรดกสถาปัตยกรรมที่เป็น ‘THE EVERYDAY HERITAGE’ ที่มีอยู่จริง และแสดงให้       กรรมการเข้าใจได้ถึงสภาวะของมรดกสถาปัตยกรรมนั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ​งานออกแบบ งานประกวดแบบต้องเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมนั้น งานประกวดแบบต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน งานประกวดแบบต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ​คําบรรยาย คำบรรยายภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ กำหนดการส่งผลงาน และตัดสินรางวัล 23 มี.ค. 2563 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมา ถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน […]
Read more
TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2020 : Toyota Dream Car Art Contest 2020 ข้อ “รถยต์ในฝัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นการประกวด รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นอายุ 8 – 11 ปี รุ่นอายุ 12 – 15 ปี กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร. 081-956-5649 www.facebook.com/DreamCarArtContest
Read more
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้  ประเด็นที่นําเสนอ ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย คุณสมบัติของผู้สมัคร มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร เรียงความ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า […]
Read more
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ ลักษณะโครงการและผลงาน การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 […]
Read more
ถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020” ภายใต้หัวข้อ “O2O MODEL SCALE UP BIZ” เพิ่มมูลค่าธุรกิจ พลิกเศรษฐกิจชุมชน ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมรับทุนการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกอีกมากมาย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ในปีการศึกษา 2562 ผู้สมัครสามารถลงประกวดได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ผู้สมัครประเภททีม (ทีมละ 3-5 คน) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกัน เป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจและมีไอเดียที่สร้างสรรค์ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนทีมได้ไม่เกิน 5 ทีม แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษามากกว่า 1 ทีม ระยะเวลาการรับสมัครและประกวด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2563 (จะแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด) […]
Read more
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ระดับการประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1 – 3 หรือเทียบเท่า) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่ 4 – 6) หรือศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จํากัดอายุ หรือวุฒิการศึกษา)     กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th รางวัลการประกวด ผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล […]
Read more
กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่น 104 ศัตวามาศ ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpageโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่3- 6 กุมภาพันธ์2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมติวโอเน็ตม.6 และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมติว GAT โดยพี่แมน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
Read more
#โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ นางสาวรังสิมา เกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้สมัครหมายเลข 13 ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมอบเข็มสภานักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu