logo

Daily Archives: August 5, 2019

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและเห็นความสำคัญของห้องสมุดภายในงานมีการจัดกิจกรรมโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ญัตติ “ท่องอินเตอร์เน็ต เด็ดกว่าท่องหนังสือ” กิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม “ดีไซน์นาวว์” ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
  HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญเยาวชนอายุ 9 – 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “Primo Painting Contest 2019” หัวข้อ “โลกจินตนาการของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ระดับการประกวด ระดับเยาวชน อายุ 9 – 13 ปี ระดับเยาวชน อายุ 14 – 18 ปี กำหนดระยะเวลา หมดเขตส่งภาพภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศผลและรับรางวัล ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถาม บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จํากัด 231 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เบอร์โทร 083-0869860 ต่อฝ่ายกิจกรรม 129 E-Mail: [email protected] Facebook […]
Read more
สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญคู่แม่ลูก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และคลิป 100 คู่แรก จะได้รับของที่ระลึกจาก AIS กติกาการประกวด ส่งคลิป ความยาวไม่เกิน 30 วินาที่ มาที่ FB Page : สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา กำหนดระยะเวลา ส่งคลิปตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2562 ประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 62 เวลา 18.00 น. ทาง FB Page : สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา รับรางวัล ในวันเสาร์ที่ 17 ส.ค.62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 D-Trainer Scan สตูดิโอบาแรมยู ถ.ลาดพร้าว 60 (เข้าซอย 200 ม. เลี้ยวซ้าย […]
Read more
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ Blogger ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน Blogger นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีFacebook และเว็บไซต์เป็นของตนเอง ลักษณะผลงาน มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบาย บทบาท และภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย สู่ยุค 4.0 โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายสินค้าและบริการ จาก Offline เพียงอย่างเดียว มาเป็นการขาย Online ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการขยายตลาด ให้เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ รายละเอียดการส่งผลงาน เป็นผลงานประเภทบทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษร TH SarabanPSKขนาด 16 เป็นผลงานสร้างสรรค์ไม่จำกัดแนวใช้ภาษาสละสลวย เข้าใจง่าย เนื้อหามีความสอดคล้องกับนโยบาย บทบาท และภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม […]
Read more
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัล คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ประเภทการประกวด ร้อยแก้ว มี 3 ประเภทคือ Free style สะท้อนสังคม & เพื่อชีวิต แนวปรัชญาธรรมะ แต่ละแนวมีหัวข้อให้เลือกเขียนต่างกัน (อ่านรายละเอียดในไฟล์ pdf)​ ผลงานเป็น Light Novel ยาว 15 – 80 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 16 pt และ ระยะบรรทัด 1.15 ร้อยกรอง หัวข้อ “เราจะรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างไร” ความยาว 12 บท แต่งด้วยกลอนหก กำหนดระยะเวลา หมดเขตส่งผลงาน […]
Read more
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง” (“สุจริตคือเกราะบัง  ศาสตร์พ้อง” หมายถึง ความสุจริตช่วยป้องกันเราจากอันตรายทั้งปวง)  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” […]
Read more
Stamford International University แนะนำคณะ/สาขาวิชา และแนวทางการประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนที่สนใจ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  จำนวน 59 คน ณ ห้องอัสสัมชัญ1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
Read more
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเลือกเสรี ภาษาและการสื่อสาร ไปเล่านิทาน เรื่อง โดเรม่อน ตอน ขนมปังช่วยจำให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟัง
Read more
วันที่ 2 สิงหาคม 2562  คณะเซอร์ คุณครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และแห่แม่พระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ครบ 100 ปี ในการนี้นักเรียนชั้น.1และ ม.2 ร่วมตั้งแถวรับแม่พระพร้อมถวายดอกไม้ เพื่อขอพรสำหรับโรงเรียนเป็นพิเศษ โดยมี คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
ชมรม Volunteer Teaching English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดกิจกรรมเกมส์ภาษาอังกฤษให้แก่น้องในชุมชนกุฎีขาว ณ มูลนิธิทองทศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama