logo

Daily Archives: July 11, 2019

ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2ไปส่งมอบความสุขและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้านผู้สูงอายุลำไทร ปทุมธานี
Read more
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่4 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมการแข่งขันspelling bee(English Spelling Bee competition high school level) ผลปรากฎว่า ทีมของนางสาวพิมพ์ลภัส​ เครือครุฑ​  และนางสาวณัฐนันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ นักเรียนชั้น ม6/4ได้รับรางวัลที่4 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีม และนอกจากนี้ นางสาวธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ และนางสาวปาณิสรา กลิ่นขจร ม4/6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย คุณครู Cecilia เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Read more
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more
วันที่ 11 กรฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดปรกยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Read more
วันที่ 11 กรฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama