logo

Daily Archives: June 6, 2019

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม ท่านอธิการิณีได้แสดงความชื่นชมยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2561 วิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ O-NET ม.3 1นางสาวฑิตญา อิศรศักดาติกุล  2นางสาวดาริกา กุลรัตนรักษ์ O-NET ม.6 1นางสาวสรชา เรียนศรีวิไล ปัจจุบันศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.นางสาวณัฐมน เรืองเวทสวัสดิ์ ปัจจุบันศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3.นางสาวธนพร คูหากาญจน์ ปัจจุบันศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4นางสาวปุญญิศา ศรีเมือง ปัจจุบันศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read more
#โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ นางสาวภูรีนาฏ แสงวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ผู้สมัครหมายเลข 12 ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และมอบเข็มสภานักเรียนแด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama