logo

Monthly Archives: February 2019

ในโลกยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่เรามีทักษะความรู้ในภาษาที่ 2 หรือ 3 อาทิภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ มักจะทำให้เราได้เปรียบเสมอในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้การทำงานหรือการทำธุรกิจของเราได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนของคนทำอาชีพด้านภาษาย่อมสูงขึ้นตามความยากของการเรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน ศูนย์ PIM CAREER ACADEMY ขอเรียนเชิญคณาจารย์และน้องๆนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 87 ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับ เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตในยุคดิจิทัล 4.0” 📌Exclusive ศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ King Power ศรีวารี คอมเพล็กซ์ กิจการร้านค้าปลอดภาษีอากรรายแรกในประเทศไทย #วันอังคาร9เมษายน62 เวลา 07.00-17.00 น. สถานที่ : Convention Hall 2 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง จำนวน10โรงเรียนเท่านั้น (ครู 2ท่าน นักเรียน 4คน ต่อโรงเรียน) […]
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์ อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local) สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network) พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community) หัวข้อการประกวด ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ) “ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 : Short Science Film #4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ประเภทการรับสมัคร ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน กำหนดระยะเวลา ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 […]
Read more
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ประเภทการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) กำหนดระยะเวลา เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร 02-346-9000 / 098-863-6990 www.facebook.com/AgriPlusAward www.agriplusaward.com
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ มากมาย กลุ่มเป้าหมาย โครงงานของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน โครงงานละ 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน) การดำเนินการ รอบคัดเลือก ผู้สนใจส่งคลิป VDO หัวข้อโครงงาน พร้อมแนวคิดในการทำโครงงานเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง E-mail: [email protected] ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.nsm.or.th รอบชิงชนะเลิศ โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอโครงงานจริง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน […]
Read more
NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท ประเภทการประกวด นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : Active Citizen หนังสือภาพเสริมความรู้ (2 ภาษา : ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ : รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นวนิยายสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) ไม่จำกัดหัวข้อ สารคดีสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) หัวข้อ : ประวัติศาสตร์ การส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2562 ส่งผลงานที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองว่า […]
Read more
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “หนังรัก(ษ์)” ชิงทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หัวข้อการประกวด “หนังรัก(ษ์)” ด้วยแนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลก รายละเอียดภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัก(ษ์)” ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps หลักฐานของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาการรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562 ประกาศและมอบรางวัลในงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ 29 – 30 มีนาคม 2562 การสมัครและส่งผลงาน ส่งผลงานพร้อมหลักฐานของผู้สมัครมาได้ที่ THE B HOUSE advertising 418 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 […]
Read more
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ลิขิตรัก ณ บางรัก Sign of love” ณ อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวโดยจัดการแสดงดนตรีไทยและร้องเพลงไทยฝึกซ้อมโดยมีสนาฎยาและมีสเมย์วิสา การร้อยพวงมาลัยฝึกซ้อมโดยมีสเพียงจันทร์ การทำของชำร่วยฝึกซ้อมโดยมีสยุวดี นาที โดยมีมีสสุรางค์เป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านปลัดและแขกที่มาในงานว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความสามารถและ มีสมาธิในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณภาพจากเพจ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ผศ.ณัฐนันท์ แนวมาลี หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบ นิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่งพัฒนะ ฝ่ายรับนักศึกษา ผู้ประสานงานวิทยากร มาให้คำแนะนำการจัดทำ Portfolio และ เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 601 อาคาร 2
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan