logo

Monthly Archives: January 2019

น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ #ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม #ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์  อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์,  อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์
Read more
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร —————————————————————— #ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและขอบคุณผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเสียสละเวลามาซ้อมดนตรีทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
มาตรการเบื้องต้น การป้องกันฝุ่นละออง (PM 25) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ทางโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์มิได้นิ่งนอนใจที่จะหาวิธีและมาตรการป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจ้งสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ทางโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนทุกคนในวันจันทร์ 4 ก.พ. 62 มีการตรวจวัดระดับค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญ​คอนแวนต์​ ประกาศ​หยุดเรียน วันที่ 31 ม.ก. 2562และ วันที่ 1 ก.พ. 2562
Read more
รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา  คุณสมบัติ ครูคณิตศาสตร์ จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติรับครูศิลปะ จบ ปริญญาตรีด้านศิลปะศึกษา มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษาและรักการทำงานบริการด้านป้ายประชาสัมพันธ์และงานศิลป์ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม  02-364-7779 ต่อ 213
Read more
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลักษณะผลงาน ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ประเภการประกวด ประเภทเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า […]
Read more
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort