logo

Monthly Archives: January 2019

น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ #ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม #ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์  อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์,  อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์
Read more
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร —————————————————————— #ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมดนตรีสานสัมพันธ์เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและขอบคุณผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเสียสละเวลามาซ้อมดนตรีทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเสริมประสบการณ์ผลงานทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
มาตรการเบื้องต้น การป้องกันฝุ่นละออง (PM 25) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     ทางโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์มิได้นิ่งนอนใจที่จะหาวิธีและมาตรการป้องกัน ด้วยความไม่ประมาทและไม่ตื่นตระหนก เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศ วันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย ให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง แจ้งสถานที่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง ทางโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนทุกคนในวันจันทร์ 4 ก.พ. 62 มีการตรวจวัดระดับค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญ​คอนแวนต์​ ประกาศ​หยุดเรียน วันที่ 31 ม.ก. 2562และ วันที่ 1 ก.พ. 2562
Read more
รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา  คุณสมบัติ ครูคณิตศาสตร์ จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติรับครูศิลปะ จบ ปริญญาตรีด้านศิลปะศึกษา มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษาและรักการทำงานบริการด้านป้ายประชาสัมพันธ์และงานศิลป์ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม  02-364-7779 ต่อ 213
Read more
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลักษณะผลงาน ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ประเภการประกวด ประเภทเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า […]
Read more
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama