logo

Daily Archives: July 4, 2018

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ระดับการประกวด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )  ให้ใช้สีเทียน สีไม้หรือสีชอล์ค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 )  ให้ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ กำหนดระยะเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2561 ประกวดวาดภาพ ในนวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขั้นตอนการสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : pacificparksriracha ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ติดต่อสอบถาม โทร 0 […]
Read more
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลง “คิดดี ทำดี” ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ประเภทหมู่ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ประเภทหมู่ ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ประเภทขับร้องประสานเสียง การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย” […]
Read more
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด สัญชาติไทย กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี กำหนดระยะเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 ติดต่อสอบถาม มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) 23/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 – 246 – 3204, 02 – 246 – 5037 แฟกซ์ 02 – 644 – 4513
Read more
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทของการประกวด การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ เคยได้รับรางวัล และวงดนตรีที่ชนะเลิศ ข แล้วอย่างน้อย ๒ ปี ถ้วย ข หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดฯ หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล (หากประกวดประเภทนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปี ต้องไปประกวดถ้วย ก) การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง กำหนดรับสมัคร ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ปิดรับสมัครวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถาม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กสส.) ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐ […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort