logo

Daily Archives: June 1, 2018

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ โดยคุณพ่ออุปสังฆราช สมเกียรติ ตรีนิกร ประธานในพิธี คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ร่วมกับคณะเซอร์ ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
#ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในรั้วคอนแวนต์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama