logo

Monthly Archives: February 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธุ 2561
Read more
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.1-ม.5
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีกันภายในรุ่นก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
ASC PAGE