logo

Daily Archives: December 6, 2017

กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560 ณ วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Read more
ASC PAGE