logo

Daily Archives: December 2, 2017

สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 >>>>สมัคร<<<< สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 >>>>สมัคร<<<<   สอบข้อเขียน เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการสอบขอ้เขียน อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
Read more
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับธิดาของท่าน ให้ บรรลุเป้าหมายที่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางแผนไว้ โดยแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางด้วนวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ทบทวนวันมอบตัว และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
Read more
ASC PAGE