logo

Monthly Archives: December 2017

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรคณะเซอร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ การมอบความรัก และความสุขแก่กันและกัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จึงได้จัดเทศการคริสต์มาสเพื่อนำรายได้ไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส
Read more
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 เทศกาลแห่งความชื่นชมและยินดีเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดวจนพิธีกรรมแห่พระกุมารเพื่อให้คณะเซอร์คณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีและมอบความรักและสันติสุขต่อกันและกันโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะคุณพ่อ บราเดอร์ ร่วมพิธีในครั้งนี้และทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
Read more
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ) เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามของท่าน ณ ห้องรับรอง สำนักมิสซัง ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560 ณ วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Read more
คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมวจนพิธีกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
Read more
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับธิดาของท่าน ให้ บรรลุเป้าหมายที่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางแผนไว้ โดยแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางด้วนวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ทบทวนวันมอบตัว และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 [srizonfbalbum id=19]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama