logo

งานแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์ อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-12.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์ นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน อาคารโรคาเซียง ห้อง ม.6/2 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว ศศิกร พรศาลนุวัฒน์ และ นางสาว มินธดา หวังไพฑูรย์ ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.6 /4 และ ม.6/5 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบัน The Coach Education ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 36 คน ห้องอัสสัมชัญ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.40 น. ในหัวข้อ IELTS (Listening Part) จัดสอนโดย AJ.SUMI
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา http://tiu.ac.jp/etrack/ for more information หรือเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี Grand Centre Point Hotel Terminal 21 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 สำรองที่นั่งได้ที่ 02 661 7590 หรือ E mail : [email protected] หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.stamford.edu หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.siit.tu.ac.th หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
ประชาสัมพันธ์ จากงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปืดรับสมัครระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา สอบตรง และ สอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา www.tni.ac.th/register หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนว
Read more
นางสาว ฉัตรทิพย์ โกระวิโยธิน และ  นางสาว มาตินา อนุตรพร ศิษย์เก่ารุ่น 102 ที่มาให้คำแนะนำน้องๆ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกแผน การเรียน และ แนะนำน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา และแนวทางการสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu