logo

งานแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณนันท์นภัส สมบูรณ์ศักดิกุล คุณนาตยา กรรณิกา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบัน British Academic Center ที่แนะนำ แนวทางการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ หลักสูตร Pathway (NUCK) ให้กับนักเรียนที่สนใจ จำนวน 10 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.40-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber ในหัวข้อ Instagram Mastery ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 11 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่แนะนำ คณะ/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน พร้อมทั้งการสมัครโควตา และชิงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ พี่ๆ ม.6 ที่สนใจ จำนวน 46 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ในชั่วโมงแนะแนว และ เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ EP.2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ คุณพีรนุช แก้วมณี ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4 ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว นุสบา บุญกูล และ นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่ง และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์ อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-12.55 น.
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
izmir escort ankara escort escort bursa escort yalova escort tekirdag escort samsun escort aydın escort diyarbakır escort