logo

งานแนะแนว

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber ในหัวข้อ Instagram Mastery ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ จำนวน 11 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่แนะนำ คณะ/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียน พร้อมทั้งการสมัครโควตา และชิงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ พี่ๆ ม.6 ที่สนใจ จำนวน 46 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ในชั่วโมงแนะแนว และ เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
อาจารย์พี่แท็ป จากสถาบัน OnDemand ได้มาติวPAT1 คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ EP.2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ คุณพีรนุช แก้วมณี ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4 ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว นุสบา บุญกูล และ นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50-13.40 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ คุณศุภวัฒน์ บุญยิ่ง และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-13.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ ดร. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ Portflio and Interview Preparation การทำแฟ้มสะสมผลงาน และ แนะนำการตอบคำถาม สำหรับการสอบสัมภาษณ์ อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-12.55 น.
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบคุณ นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์ นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6 ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama