logo

กิจกรรมต่างๆ

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและในโอกาสนี้ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมไปเรียนภาษาจีนช่วงปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 #MOU
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ลิขิตรัก ณ บางรัก Sign of love” ณ อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมกิจกรรมในการแถลงข่าวโดยจัดการแสดงดนตรีไทยและร้องเพลงไทยฝึกซ้อมโดยมีสนาฎยาและมีสเมย์วิสา การร้อยพวงมาลัยฝึกซ้อมโดยมีสเพียงจันทร์ การทำของชำร่วยฝึกซ้อมโดยมีสยุวดี นาที โดยมีมีสสุรางค์เป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านปลัดและแขกที่มาในงานว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีความสามารถและ มีสมาธิในการทำงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณภาพจากเพจ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office
Read more
กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน และ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีและงานเลี้ยงอำลาในช่วงเย็น เมื่อวันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและคุณครูทุกคนตามมาตรการเบื้องต้น​ การป้องกันฝุ่นละออง​ (PM 2.5)
Read more
อาจารย์ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์และอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การเป็นผู้บริหารและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
น.ส.พิมพ์พิชชา สินธุ์พิสิษฐ์วนิชกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ของบริษัท CSR CPAll ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จากการประกวดแต่งบทร้อยกรอง มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 50 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศ #ครูผู้ส่งประกวด : มิสศิริวรรณ แม่นแย้ม #ผู้ให้การอบรม : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์,  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์  อาจารย์ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์,  อาจารย์เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และอาจารย์พินิจ นิลรัตน์
Read more
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย #ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงนัชชา ตรงศิริวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เด็กหญิงปราณปริยา สังข์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร —————————————————————— #ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพุทธ เชื้อเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร นางสาวสราลี ภักดีวนิพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร คุณครูผู้รับผิดชอบ คุณครูพิชิต ลาดธรรมมา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama