logo

กิจกรรมต่างๆ

วันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันแห่งการปฎิวัติการปกครองจากระบบเจ้าขุนมูลนายไปสู่การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองแบบยุกโบราณจนกระทั้งได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกจากบุกเข้าทลายคุกบาสติลที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ประชาชน เมื่อ 209 ปีก่อนและนำไปสู่การล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สำเร็จ โดยสมัชชาแห่งชาติได้กำหนดโครงสร้างกฏหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกการให้ความมีเอกสิทธิ์ ขจัดเรื่องสินบนและล้มเลิกระบบฟิวดัล(ระบบศักดินา) จากนั้นต่อมาจึงมีการจัดงานฉลองแห่งชาติขึ้นเรียกว่า “The Feast of the Federation” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์จลาจลที่กองกำลังแห่งชาติจากทั่วประเทศได้เดินทางรวมพลกันที่ “Champs-de-Mars” ในกรุงปารีส เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม รองอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การแสดงแฟชั่นวันชาติฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรง้รียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire โดย ฯพณฯ นายจิล การาซอง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต้น DELF A1 และ DELF A2 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบผ่านในปี 2560/2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [srizonfbalbum id=11]  
Read more
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร  
Read more
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง วันนี้งานกิจกรรมเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวฯพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ    
Read more
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ และคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์  
Read more
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเห็นความสำคัญของห้องสมุดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกวดคำขวัญห้องสมุด หัวข้อ คุณค่าของห้องสมุด 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ วิทยากรจากสำนักพิมพ์สกายบุคส์ 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP เรื่อง โครงการพระราชดำริ 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับบริษัท ซีพี ในนามของปัญญาภิวัฒน์ และ Book Smile 5. ชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันการโต้วาที ญัตติ “ อ่านหนังสือนวนิยาย ดีกว่าดูละครทีวี” 6. วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 มีสำนักพิมพ์ ได้มาจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษให้กับครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ บริเวณ บอร์ดบริหาร จำนวน 7 สำนักพิมพ์ ดังนี้ สำนักพิมพ์ […]
Read more
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จึงได้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
Read more
วันสุนทรภู่ 26 ถ้าเอ่ยชื่อ “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง สุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560    
Read more
ไหว้ครู บูชา บูรพาจารย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
ต้อนรับมาแมร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 “ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล” คณะเซอร์และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama