logo

กิจกรรมต่างๆ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมชั้น 4  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี กรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากร               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
Read more
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานักเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
Read more
“ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมแปรอักษรเป็นรูปเลข “๙” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองราชย์มานานถึง 70 ปี และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ
Read more
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมด้วยสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์คณะศิษย์เก่า ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา บางรัก ร่วมพิธีฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์ อัลเฟรด เดอ เซนต์รอค อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนงานปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับการอบรมหัวข้อเรื่อง “การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้และการจัดสวนถาด” โดยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางรัก มาเป็นวิทยากร
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 15 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา  
Read more
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพรโดยท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีและเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเทิดเกียรติแด่พระนางมารีย์โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมพิธี  
Read more
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ตัวแทนครูและคณะนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ในการขยายต่อ ของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก กับ อ.วราพร สุรวดี  
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama