logo
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort

Author: ithisak

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559  วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และ คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ ต้อนรับคุณพ่อ 2 ท่าน เริ่มวจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกีรยงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ คณะเซอร์        คณะครู และนักเรียน (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช  พระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท  รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนที่ดี เฝ้าศีลมหาสนิท
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  เป็นประธานในพิธีมิสซา  พร้อมด้วย         คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะเซอร์ ครู และนักเรียน  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กล่าวต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่  และขอบคุณ     คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  และคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ในโอกาสทำพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 นักเรียนคาทอลิกอ่านพระวาจา คุณพ่ออ่านพระวรสาร เทศน์และให้ข้อคิด นักเรียนคาทอลิกอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน รับศีลมหาสนิท (คาทอลิก) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณพ่อทั้ง 2 ท่าน คุณพ่อกล่าวขอบคุณ
Read more
แผนงานพัฒนาบุคลากร      กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน “  การอบรม บันทึกการเดินทางฝ่ายจิต ”        โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 การอบรมบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตให้กับคณะครู เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ผลการอบรมที่ได้รับ                         –   คุญครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
Read more
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท
Read more
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ          ครบ   70  ปี    วันที่ 9  มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมรักษ์ภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้  1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน 4.การจัดบอร์ดความรู้ การจัดบอร์ดความรู้ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส
Read more
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow  ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5  
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.                 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 สำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 เป็นการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 โดยทำการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการจัดระบบบริหาร การดำเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1.อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการ 2.ผศ.กานน สมร่าง กรรมการ […]
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan