logo

Author: ithisak

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  เป็นประธานในพิธีมิสซา  พร้อมด้วย         คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะเซอร์ ครู และนักเรียน  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กล่าวต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่  และขอบคุณ     คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  และคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ในโอกาสทำพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 นักเรียนคาทอลิกอ่านพระวาจา คุณพ่ออ่านพระวรสาร เทศน์และให้ข้อคิด นักเรียนคาทอลิกอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน รับศีลมหาสนิท (คาทอลิก) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณพ่อทั้ง 2 ท่าน คุณพ่อกล่าวขอบคุณ
Read more
แผนงานพัฒนาบุคลากร      กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน “  การอบรม บันทึกการเดินทางฝ่ายจิต ”        โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 การอบรมบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตให้กับคณะครู เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ผลการอบรมที่ได้รับ                         –   คุญครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
Read more
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท
Read more
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ          ครบ   70  ปี    วันที่ 9  มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมรักษ์ภาษาไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2559
Read more
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้  1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน 4.การจัดบอร์ดความรู้ การจัดบอร์ดความรู้ การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส
Read more
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow  ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5  
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.                 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 สำหรับการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 เป็นการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม ครั้งที่ 2 โดยทำการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการจัดระบบบริหาร การดำเนินงานตามแผนพัฒนา การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอกรอบสามและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1.อาจารย์สัมฤทธิ์ รูปสมศรี ประธานกรรมการ 2.ผศ.กานน สมร่าง กรรมการ […]
Read more
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร รวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน” คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในการรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง คุณนิรันดร์   นิรันดร์วิชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวรายงานการประชุม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ   สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน” ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
Read more
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจในตนเอง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น คณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางรัก คุณครูร่วมการฝึกใช้ถังดับเพลิง นักเรียนฟังบรรยายวิธีการดับเพลิง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้ พนักงานของโรงเรียนร่วมซ้อมดับเพลิง ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ตัวแทนนักเรียนรับมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผลที่เกิด จากการจัดกิจกรรมซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้ความรู้จากกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ร้อยละ 0 และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สรุปภาพรวม ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม “ซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง ” ปีการศึกษา 2559 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 93.00 สิ่งที่ประทับใจ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีคุณครูคอยให้ช่วยเหลือ ทำให้รู้จักวิธีการใช้ถัง ดับเพลิง แสดงสถานการณ์ได้เหมือนจริง กิจกรรมครั้งนี้มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้มากมาย การนำความรู้ด้านการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มาแสดง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama