logo

Author: ithisak

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร  
Read more
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง วันนี้งานกิจกรรมเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวฯพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ    
Read more
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ และคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์  
Read more
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเห็นความสำคัญของห้องสมุดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกวดคำขวัญห้องสมุด หัวข้อ คุณค่าของห้องสมุด 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ วิทยากรจากสำนักพิมพ์สกายบุคส์ 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP เรื่อง โครงการพระราชดำริ 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับบริษัท ซีพี ในนามของปัญญาภิวัฒน์ และ Book Smile 5. ชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันการโต้วาที ญัตติ “ อ่านหนังสือนวนิยาย ดีกว่าดูละครทีวี” 6. วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 มีสำนักพิมพ์ ได้มาจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษให้กับครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ บริเวณ บอร์ดบริหาร จำนวน 7 สำนักพิมพ์ ดังนี้ สำนักพิมพ์ […]
Read more
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จึงได้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
Read more
วันสุนทรภู่ 26 ถ้าเอ่ยชื่อ “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง สุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560    
Read more
ไหว้ครู บูชา บูรพาจารย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
ต้อนรับมาแมร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 “ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล” คณะเซอร์และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
จัดพานไหว้ครู พานไหว้ครู จะประกอบด้วย ธูป เทียน และดอกไม้ ดอกไม้ ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็มซึ่งเป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น – หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้ – ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย “อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอก คือ “สุกและหอม” ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง – ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ […]
Read more
ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 การปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ มาเป็นวิทยากร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียน  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu