logo

Author: ithisak

กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 15 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา  
Read more
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพรโดยท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีและเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเทิดเกียรติแด่พระนางมารีย์โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมพิธี  
Read more
[pdf-embedder url=”http://asc.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/library-week2016.pdf”] [pdf-embedder url=”http://asc.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/โต้วาที.pdf”]
Read more
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ตัวแทนครูและคณะนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ในการขยายต่อ ของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก กับ อ.วราพร สุรวดี  
Read more
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับสำนักงานเขตบางรักเดิน รณรงค์”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม ณ ถนนสีลม  
Read more
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานา ชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow ระหว่างวันที่10-13กรกฎาคม 2559ที่ฮ่องกงนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่องTraffic Device Detectorและเป็นที่น่ายินดีนักเรียนได้ที่3 The most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา เชียงแรง ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ม.1/5  
Read more
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ผู้แทนครูและนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ภาพบรรยายกาศโดยรวมภายในห้องประชุม ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1 ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 4           วิทยากร แบ่งปันความรู้เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค IT” โดย นายแพทย์อภิชัย  สิริกุลจิรา
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม นักเรียนรับฟังบรรยายกันอย่างตั้งใจ
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama