logo

Author: ithisak

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Kbot Asia 2017) ภายใต้หัวข้อ Internet of Thing ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 2.เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6 3.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.2/1 4.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4 5.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั้น ม.2/6 ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 2 ประเภท – The Sensor Trash – ลูกบอลตกถึงพื้นช้าผลการแข่งขัน – The Sensor Trash ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ลูกบอลตกถึงพื้นช้า ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวอรอุมา ศรีสังข์ 2.Ms.Cecillia Parallag […]
Read more
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
Read more
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ การแถลงรายรับ- รายจ่าย งบดุลของสมาคม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การแสดง Modern Rhythmic Gymnastic โดยเด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจเด็กยุค IT พร้อมสู่ Thailand 4.0”
Read more
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยงานสัมพันธ์ชุมชนจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
วันชาติฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันแห่งการปฎิวัติการปกครองจากระบบเจ้าขุนมูลนายไปสู่การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองแบบยุกโบราณจนกระทั้งได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกจากบุกเข้าทลายคุกบาสติลที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ประชาชน เมื่อ 209 ปีก่อนและนำไปสู่การล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สำเร็จ โดยสมัชชาแห่งชาติได้กำหนดโครงสร้างกฏหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกการให้ความมีเอกสิทธิ์ ขจัดเรื่องสินบนและล้มเลิกระบบฟิวดัล(ระบบศักดินา) จากนั้นต่อมาจึงมีการจัดงานฉลองแห่งชาติขึ้นเรียกว่า “The Feast of the Federation” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์จลาจลที่กองกำลังแห่งชาติจากทั่วประเทศได้เดินทางรวมพลกันที่ “Champs-de-Mars” ในกรุงปารีส เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม รองอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ และ ความสำคัญของวันชาติฝรั่งเศสรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวฝรั่งเศสได้จัดขึ้นในการเฉลิมฉลองประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศส การร้องเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส การแสดงแฟชั่นวันชาติฝรั่งเศส การสาธิตอาหารฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรง้รียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
Read more
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire โดย ฯพณฯ นายจิล การาซอง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต้น DELF A1 และ DELF A2 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบผ่านในปี 2560/2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [srizonfbalbum id=11]  
Read more
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและร่วมฟังธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร  
Read more
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง วันนี้งานกิจกรรมเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวฯพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ    
Read more
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรโดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ และคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์  
Read more
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเห็นความสำคัญของห้องสมุดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกวดคำขวัญห้องสมุด หัวข้อ คุณค่าของห้องสมุด 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ วิทยากรจากสำนักพิมพ์สกายบุคส์ 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP เรื่อง โครงการพระราชดำริ 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับบริษัท ซีพี ในนามของปัญญาภิวัฒน์ และ Book Smile 5. ชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันการโต้วาที ญัตติ “ อ่านหนังสือนวนิยาย ดีกว่าดูละครทีวี” 6. วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 มีสำนักพิมพ์ ได้มาจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษให้กับครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ บริเวณ บอร์ดบริหาร จำนวน 7 สำนักพิมพ์ ดังนี้ สำนักพิมพ์ […]
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
kayseri escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan mersin escort bayan denizli escort bayan diyarbakir escort bayan trabzon escort bayan usak escort bayan sinop escort bayan