logo

Author: ithisak

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา [srizonfbalbum id=4]
Read more
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [srizonfbalbum id=1]
Read more
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์จึงได้จัดบูรณาการวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนทุกระดับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา [srizonfbalbum id=6]
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสุทัศน์ ลีดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพรโดยท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีและเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดวจนพิธีกรรมเพื่อเทิดเกียรติแด่พระนางมารีย์โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมพิธี
Read more
ทัศนศึกษาและการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 กิจกรรมทัศนศึกษา การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
นที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนในพิธีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพร้อมทั้ง ถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
Read more
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (Kbot Asia 2017) ภายใต้หัวข้อ Internet of Thing ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 2.เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6 3.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.2/1 4.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4 5.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั้น ม.2/6 ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 2 ประเภท – The Sensor Trash – ลูกบอลตกถึงพื้นช้าผลการแข่งขัน – The Sensor Trash ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ลูกบอลตกถึงพื้นช้า ได้รับรางวัลชมเชยครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวอรอุมา ศรีสังข์ 2.Ms.Cecillia Parallag […]
Read more
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
Read more
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama