logo

Author: ithisak

Commencement Exercises High School Department 2017 – 2018
Read more
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน และ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดย คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีกันภายในรุ่นก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
ด้วยในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จัดให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์พร้อมกันนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานปกครองและงานสัมพันธ์ชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ โดยงานดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
Read more
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดงานอุทยานการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างกว่า 20 สถาบัน
Read more
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรคณะเซอร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ การมอบความรัก และความสุขแก่กันและกัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จึงได้จัดเทศการคริสต์มาสเพื่อนำรายได้ไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส
Read more
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 เทศกาลแห่งความชื่นชมและยินดีเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดวจนพิธีกรรมแห่พระกุมารเพื่อให้คณะเซอร์คณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีและมอบความรักและสันติสุขต่อกันและกันโดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะคุณพ่อ บราเดอร์ ร่วมพิธีในครั้งนี้และทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการอัญเชิญพระกุมารเยซูไปอวยพรคณะครูและนักเรียน ตามห้องเรียน เพื่อขอพระพรจากพระองค์ในเทศกาลพระคริสตสมภพ หรือ คริสต์มาส สำหรับชีวิตที่ดีในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
Read more
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ) เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามของท่าน ณ ห้องรับรอง สำนักมิสซัง ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560 ณ วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama