logo

Author: ithisak

คณะเซอร์. คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 Download รูปภาพ
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบพระคุณ นางสาว วชิรญาณ์ ไชยวินิจ นาย นพพร สุทธิสมบูรณ์ และ นางสาว เมทาสี สมประสงค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) ที่แบ่งปันความรู้ หัวข้อ เทคนิคและเคล็ดลับ การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ (Interview Techniques and Tips) และ เกณฑ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด (Stamford International University) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ม.6/3 เวลา 13.10- 13.55 น. และ ม.6/5 เวลา 13.55-14.40 น. ณ ห้อง 307 และ 306 ตามลำดับ
Read more
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตบางรัก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบพระคุณ คุณธนภร แผ่แสงจันทร์ (พี่ฟ้า) ที่แบ่งปันความรู้ เกณฑ์การสมัครรับทุนการศึกษา Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม A วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ม.6/2 เวลา 10.55- 11.40 น. และ ม.6/1+6 เวลา 14.40-15.25 น. ณ ห้อง 303 และ 302 ตามลำดับ
Read more
งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ รยุศด์ สุ่นกุล อาจารย์ คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ อาจารย์ ณัฐนันทน์ แนวมาลี อาจารย์ สุริยา รัตนะวงศ์กุล และ นายศุภวัฒน์ บุญยิ่ง ที่แบ่งปันความรู้ หัวข้อ Portfolio Workshop ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ม.6/3 เวลา 13.10- 13.55 น. และ ม.6/5 เวลา 13.55-14.40 น. ณ ห้อง 307 และ 306 ตามลำดับ
Read more
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A1 และ A 2
Read more
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมด้วยคณะเซอร์ และคุณครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu