logo

Author: ithisak

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานา ชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow ระหว่างวันที่10-13กรกฎาคม 2559ที่ฮ่องกงนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่องTraffic Device Detectorและเป็นที่น่ายินดีนักเรียนได้ที่3 The most creative นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.เด็กหญิงอรษา เชียงแรง ม.2/4 2.เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ม.1/2 3.เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ม.1/3 4.เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ม.1/3 5.เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ม.1/5  
Read more
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ผู้แทนครูและนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ภาพบรรยายกาศโดยรวมภายในห้องประชุม ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1 ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 4           วิทยากร แบ่งปันความรู้เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค IT” โดย นายแพทย์อภิชัย  สิริกุลจิรา
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม นักเรียนรับฟังบรรยายกันอย่างตั้งใจ
Read more
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง อธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ภาพบรรยายกาศโดยรวม ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1 ผู้แทนนักเรียนชั้นม. 6 กล่าวต้อนรับน้องๆ ต้อนรับน้องๆสู้รั้วอัสสัมชัญฯ สนุกสนานของพี่และน้อง
Read more
ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ภาพบรรยายกาศภายในค่าย ตัวแทนนักเรียนตอบคำถาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม
Read more
คณะนักเรียนต้อนรับคณะเซอร์               นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ผู้แทนนักเรียนมอบดอกไม้แด่เซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง
Read more
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559  วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และ คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ ต้อนรับคุณพ่อ 2 ท่าน เริ่มวจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกีรยงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ คณะเซอร์        คณะครู และนักเรียน (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช  พระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท  รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนที่ดี เฝ้าศีลมหาสนิท
Read more
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  เป็นประธานในพิธีมิสซา  พร้อมด้วย         คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะเซอร์ ครู และนักเรียน  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กล่าวต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่  และขอบคุณ     คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช  และคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  ในโอกาสทำพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 นักเรียนคาทอลิกอ่านพระวาจา คุณพ่ออ่านพระวรสาร เทศน์และให้ข้อคิด นักเรียนคาทอลิกอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน รับศีลมหาสนิท (คาทอลิก) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณพ่อทั้ง 2 ท่าน คุณพ่อกล่าวขอบคุณ
Read more
แผนงานพัฒนาบุคลากร      กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน “  การอบรม บันทึกการเดินทางฝ่ายจิต ”        โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 การอบรมบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตให้กับคณะครู เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ ผลการอบรมที่ได้รับ                         –   คุญครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort