logo

Author: ithisak

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
Read more
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมใจกันจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อสำนึกในความจง รักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  
Read more
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมรับน้อง  
Read more
อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีเคารพศีลมหาสนิทโดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทรวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนทีดี  
Read more
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  
Read more
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
Read more
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรและต้อนรับเซอร์บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ และ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ในโอกาสที่เซอร์ทั้งสองท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
Read more
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณี โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และต้อนรับเซอร์แทแรสบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง ที่ท่านมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คณะครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด เดอ เซนต์ร็อค วรศิลป์ อธิการิณีในพิธีมิสซา โอกาสฉลองพัชรสมโภช(60 ปี) ในชีวิตนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกกิตติคุณ พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม  สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะพระสังฆราช คณะสงฆ์ นักบวช และบรรดาญาติพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama