logo

Author: ithisak

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
Read more
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561 1. ครู คณิตศาสตร์     2 ตำแหน่ง 2. ครู วิทยาศาสตร์    2 ตำแหน่ง 3. บรรณารักษ์           1    ตำแหน่ง ติดต่อเขียนใบสมัครที่ห้องธุรการอาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โทรศัพท์ 02-234-7779 ต่อ 100
Read more
ปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ชั้น ม.4 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ และอังกฤษ-ฝรั่งเศส
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 10 มีนาคม 2561
Read more
Commencement Exercises High School Department 2017 – 2018
Read more
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้าย ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีอำลาให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์ฯมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน และ พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดย คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธุ 2561
Read more
สรุปเนื้อหาสอบ ประเมินสรุปครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.1-ม.5
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีกันภายในรุ่นก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read more
ASC PAGE