logo

Author: ithisak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2561 >>>>>แนวปฏิบัติ2561<<<<< ประกาศผลสอบคัดเลือกม.1_30 ก.ย. 2560 ประกาศผลสอบคัดเลือกม.4_30 ก.ย. 2560
Read more
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นำคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read more
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สำหรับกองทุนสวัสดิการครู ณ Biu-O-Rhythm-And-Blow สยามพารากอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
Read more
ตำแหน่งที่เปิดรับ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน             2          ตำแหน่ง คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีหรือบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สมัครด้วยตนเอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก   ซอย เจริญกรุง 40 แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์   022347779  
Read more
ตาราสอบ >>>>>>>Download<<<<<<< สรุปเนื้อหาสอบประเมินสรุปครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 >>>>>>>Download<<<<<<<
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2561 >>>>>แนวปฏิบัติ2561<<<<< ประกาศผลสอบคัดเลือกม.1_26 สค.2560 ประกาศผลสอบคัดเลือกม.4_26 สค.2560
Read more
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Read more
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์จึงได้จัดบูรณาการวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนทุกระดับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสุทัศน์ ลีดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพรโดยท่านอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีและเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read more
ASC PAGE