logo

Author: ithisak

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ) เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามของท่าน ณ ห้องรับรอง สำนักมิสซัง ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา และการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560 ณ วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Read more
คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมวจนพิธีกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
Read more
สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 >>>>สมัคร<<<< สมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 >>>>สมัคร<<<<   สอบข้อเขียน เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการสอบขอ้เขียน อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
Read more
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับธิดาของท่าน ให้ บรรลุเป้าหมายที่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางแผนไว้ โดยแนะนำการจัดการเรียนการสอนทางด้วนวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ ทบทวนวันมอบตัว และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
Read more
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนและงานกิจการลูกเสือเนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย มาสเตอร์สุริยา แจ่มจำรัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขัน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน “เดี่ยวขิม 7 หย่อง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 โดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคัดเลือกระดับภาค วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ จังหวัดนครนายก โดยมิสนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน
Read more
การแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2017 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ห้องหอประชุม (11-101) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต “RSU English Langguage Academic Contest 2017” นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Good Deeds My Dad did” นางสาวนภสร ไกรนรา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดย Miss Cecilia Parallag เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจากเพจ RSU English Majors
Read more
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตครั้งที่ 2 โดยเซอร์วัชรินทร์ เกตุรัตน์ นำผู้แทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน ไปจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง ระบายสีรูปภาพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีชาย อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
Read more
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและสาธิตการดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
ASC PAGE