logo

Author: ithisak

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 149 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ General Aptitude Test (GAT) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยจัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์ ม.6/2 เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) โดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (บางเขน) ระหว่างเวลา 06.30-11.00 น.
Read more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562(7 มีนาคม 2562) แนวปฏิบัตสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>>>>>>>>แนวปฏิบัติ<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1   >>>>>>>>>ผลการสอบม.1<<<<<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4  >>>>>>>>>ผลการสอบม.4<<<<<<
Read more
เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและในโอกาสนี้ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมไปเรียนภาษาจีนช่วงปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 #MOU
Read more
ในโลกยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่เรามีทักษะความรู้ในภาษาที่ 2 หรือ 3 อาทิภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ มักจะทำให้เราได้เปรียบเสมอในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้การทำงานหรือการทำธุรกิจของเราได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนของคนทำอาชีพด้านภาษาย่อมสูงขึ้นตามความยากของการเรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน ศูนย์ PIM CAREER ACADEMY ขอเรียนเชิญคณาจารย์และน้องๆนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ร่วมเปิดโลกทัศน์ด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 87 ตอน “เปิดโลกแห่งภาษากับ เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่อนาคตในยุคดิจิทัล 4.0” 📌Exclusive ศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ King Power ศรีวารี คอมเพล็กซ์ กิจการร้านค้าปลอดภาษีอากรรายแรกในประเทศไทย #วันอังคาร9เมษายน62 เวลา 07.00-17.00 น. สถานที่ : Convention Hall 2 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่ง จำนวน10โรงเรียนเท่านั้น (ครู 2ท่าน นักเรียน 4คน ต่อโรงเรียน) […]
Read more
ผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น สำรวจล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Read more
Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 “TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019” ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์ อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local) สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network) พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community) หัวข้อการประกวด ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว “ชุมชนของคุณ” (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ…ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ) “ชุมชน” สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 : Short Science Film #4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ประเภทการรับสมัคร ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน กำหนดระยะเวลา ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 […]
Read more
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย “Agri Plus Award 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ประเภทการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) กำหนดระยะเวลา เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร 02-346-9000 / 098-863-6990 www.facebook.com/AgriPlusAward www.agriplusaward.com
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “รู้ รักษ์ ดินและน้ำตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ มากมาย กลุ่มเป้าหมาย โครงงานของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 โครงงาน โครงงานละ 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน) การดำเนินการ รอบคัดเลือก ผู้สนใจส่งคลิป VDO หัวข้อโครงงาน พร้อมแนวคิดในการทำโครงงานเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง E-mail: [email protected] ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.nsm.or.th รอบชิงชนะเลิศ โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอโครงงานจริง ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama
sirnak escort karaman escort igdir escort ardahan escort bitlis escort