logo

Author: ithisak

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร เพื่อให้ได้บทภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรด้านการเขียนบทได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลักษณะผลงาน ผลงานบทภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสนุกสนาน น่าติดตาม สร้างแรงบันดาลใจได้ และสามารถนำมาสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ (แบบใส่แว่น/Polarized 3D glasses) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที โดยมีฉากตื่นเต้นเร้าใจแบบ3มิติทะลุจอ ไม่น้อยกว่า 5 ฉาก พิมพ์ในกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16pt. ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษ ด้านละ 1 […]
Read more
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ประเภการประกวด ประเภทเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า […]
Read more
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งแนวคิด ผลงานเนื้อหา/เนื้อเรื่องหรือ Story Board พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่งเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer […]
Read more
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด เพื่อส่งเสริมงานวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้ เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดียว ม.ต้น) ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดียว ม.ต้น) ก้าหนดการ ปิดรับผลงาน /สมัครเข้าแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 […]
Read more
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ ยังหัตถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เด็กหญิงธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กหญิงปุณยธร ขำยัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน ACC Inter-School “Spelling Bee Contest” ในงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย Miss Cecilia S. Parallag เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 #เด็กเก่งคอนแวนต์
Read more
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงาน “วันวิชาการ 61 สู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานวิชาการ”ประจำ ปีการศึกษา 2561” และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ล่ะระดับ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 1. ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 1                                                 2.ภาพกิจกรรมวันวิชาการ 2
Read more
ติวเข้มภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูกอล์ฟ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 22 มกราคม 2562
Read more
ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561   ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
Read more
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562  เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
Read more
สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2  คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน ระดับอุดมศึกษา – กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทางช่องทางดังนี้ เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียนฯ : www.asean-thailand.org เฟสบุ๊คของสมาคมอาเซียนฯ : ASEAN Association-Thailand เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th/asean รางวัลการประกวด ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ […]
Read more
ASC PAGE
Organik Gubre Adana ASKI YAKMA FIRINI WebSite Hack Blog Backlink Paketleri Samsun Araç Kiralama Samsun Araç Kiralama