logo

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

image001

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559  วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของ

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  องค์อุปถัมป์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  เป็นประธานในพิธีและร่วมฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และ คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ

image003

image005

ต้อนรับคุณพ่อ 2 ท่าน

เริ่มวจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

image007

image008

image009

image011

image012

image013

image014

image015

image016

image018

image019

image020

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu