logo

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท

image030

วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกีรยงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ คณะเซอร์        คณะครู และนักเรียน (ไตรอัสสัมชัญ) เข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช  พระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนไตรอัสสัมชัญได้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท  รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทการเป็นคริสชนที่ดี

image003 image004

เฝ้าศีลมหาสนิท

image007

image008

image010

image011

image014

image015

image016

image017

image018

image019

image020

image021

image024

image025

image026

image027

image028

image029

image030

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu