logo

กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน

แผนงานพัฒนาบุคลากร      กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน

“  การอบรม บันทึกการเดินทางฝ่ายจิต ”        โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

image001

วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 4

การอบรมบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตให้กับคณะครู

เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
image003

ผลการอบรมที่ได้รับ

                        –   คุญครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu