logo

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ

14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้

 1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน
4.การจัดบอร์ดความรู้
image012

การจัดบอร์ดความรู้


image004

การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส


image006

image008

การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส

image012

image010

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu