logo

Monthly Archives: July 2022

  >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.1<<<< >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.4<<<< โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ 1.2 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.3 ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1.4 เกรดเฉลี่ย 2 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ผู้สมัครนำหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น สำเนาสมุดพก      สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ 2.1 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน      www.asc.ac.th และ www.facebook.com/assumptionconvent1905 2.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียน 2.3 […]
Read more
อ่านหนังสืออย่างไร? ให้ได้ประโยชน์ โดย สุวรรณา เหลืองอุทัยศิลป์
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu