logo

Yearly Archives: 2022

กิจกรรมแสดงผลงานชมรม ครั้งที่ 2 “KERMESSE” วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถตามความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5
Read more
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565ภายใต้หัวข้อ”จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยนวัตกรรมนำสู่green economy” วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
Read more
    ประกาศผลสอบ      
Read more
  >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.1<<<< >>>>แบบฟอร์มสมัคร ม.4<<<< โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนในระบบ 1.2 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.3 ยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1.4 เกรดเฉลี่ย 2 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ผู้สมัครนำหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น สำเนาสมุดพก      สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   กำหนดการ 2.1 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน      www.asc.ac.th และ www.facebook.com/assumptionconvent1905 2.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียน 2.3 […]
Read more
อ่านหนังสืออย่างไร? ให้ได้ประโยชน์ โดย สุวรรณา เหลืองอุทัยศิลป์
Read more
ตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และ คณะแพทย์ รอบ Portfolio” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 47 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu