logo

Daily Archives: November 17, 2021

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565     ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวระหว่างวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565    ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และ เวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว   ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)    2.1 สำเนาใบสูติบัตร    2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง    2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน […]
Read more

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu