logo

โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

วันที่ 23 มีนาคม 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบัคลากร  “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ”

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

โดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และอาจารย์นภาลัย มีลา ณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu