logo

แบ่งปันความรู้ หัวข้อ Portfolio Workshop ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่ม B

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบพระคุณ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ รยุศด์ สุ่นกุล
อาจารย์ คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ
อาจารย์ ณัฐนันทน์ แนวมาลี
อาจารย์ สุริยา รัตนะวงศ์กุล และ
นายศุภวัฒน์ บุญยิ่ง

ที่แบ่งปันความรู้ หัวข้อ Portfolio Workshop
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ม.6/3 เวลา 13.10- 13.55 น. และ
ม.6/5 เวลา 13.55-14.40 น.
ณ ห้อง 307 และ 306 ตามลำดับ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu