logo

แบ่งปันความรู้ หัวข้อ เทคนิคและเคล็ดลับ การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบพระคุณ

นางสาว วชิรญาณ์ ไชยวินิจ
นาย นพพร สุทธิสมบูรณ์ และ
นางสาว เมทาสี สมประสงค์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
(Stamford International University)

ที่แบ่งปันความรู้ หัวข้อ เทคนิคและเคล็ดลับ
การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ (Interview Techniques and Tips) และ เกณฑ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด
(Stamford International University)

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ม.6/3 เวลา 13.10- 13.55 น. และ
ม.6/5 เวลา 13.55-14.40 น.
ณ ห้อง 307 และ 306 ตามลำดับ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu