logo

แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber ในหัวข้อ Instagram Mastery

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ที่แนะนำ แนวทางการเป็น Youtuber
ในหัวข้อ Instagram Mastery ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ

จำนวน 11 คน

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 12.50-13.40 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu