logo

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 

 

  1. ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวระหว่างวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565

   ในเวลา 08.30 – 11.00 น. และ เวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว

 

  1. ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)

   2.1 สำเนาใบสูติบัตร

   2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง

   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง

   2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน และ

        ผู้ปกครอง (ถ้ามี)

   2.5 สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป กรณีที่นักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก

   2.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

*** ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

 

  1. ผู้ปกครองกรอกเอกสารและเข้ารับการตรวจเอกสารประกอบการมอบตัว

 

  1. ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                    ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 38,901.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรณีต่างจังหวัดและเขตปริมณฑลให้ทำเป็นดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน

 

ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

                    ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 40,731.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรณีต่างจังหวัดและเขตปริมณฑลให้ทำเป็นดร๊าฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu