logo

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1และ 4 ปี 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบวันที่ 23 ตุลาคม 2563)

ดาวน์โหลด ทะเบียนประวัตินักเรียน 64 กรอกและนำมาในวันมอบตัว

>>>>Download<<<<<

  1. ผู้ปกครองรับเอกสารและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.

   และเวลา 12.30 – 15.00 น. ไม่ต้องพานักเรียนมามอบตัว

 

  1. ผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ (อย่างละ 1 ชุด)

          2.1 สำเนาใบสูติบัตร

          2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง

          2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่บิดา มารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง

          2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

          2.5 สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป กรณีที่นักเรียนนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก

          2.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

          2.7 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ส่งประมาณเดือนเมษายน 2563

 *** ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ***

 

  1. ผู้ปกครองกรอกเอกสารและเข้ารับการตรวจเอกสารประกอบการมอบตัว

 

  1. ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 38,901.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรณีต่างจังหวัดและเขตปริมณฑลให้ทำเป็นดร๊าฟท์หรือตั๋วแลกเงิน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 40,731.25 บาท ชำระในวันมอบตัวด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  กรณีต่างจังหวัดและเขตปริมณฑลให้ทำเป็นดร๊าฟท์หรือตั๋วแลกเงิน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu