logo

แนวทางการสอบ ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

นางสาว วรรธกร ประกอบบารมี
นางสาว ศศิกาญจน์ ปิติอานนท์
นางสาว ศุภศิริ อับดุลเลาะมาน
นางสาว ชญาดา ญาณวิโรจน์กุล และ
นางสาว พรวรา โพธิ์เมือง

ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.3/1 และ ม.3/3 ในการเลือกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ แบ่งปันสายใยแห่งความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนๆ
ในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนะนำ น้องๆ ม.6/5 และ ม.6/6
ในการเลือกคณะ/ สาขาวิชา แนวทางการสอบ
ชิงทุนการศึกษา ในประเทศจีน และแนวทางเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu