logo

เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย
แพทย์หญิงวัชรี เจริญไพบูลย์ + ลูกสาว และ
คุณพีรนุช แก้วมณี

ศิษย์รุ่น 75 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.5/5, 6/3 และ ม.6/4

ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ และ แนวทางการประกอบอาชีพ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu